BEST CREATIVE    High Quality

표지석


서울
사무소
TEL : 02-588-0097
E-mail : hks114@naver.com

본사TEL : 031-944-7114
FAX : 031-944-9112

표지석

Category 

 

견적문의

서울 사무소TEL : 02 - 588 -0097
E-mail : hks114@naver.com
본사 TEL : 031-944-7114 FAX : 031-944-9112

견적문의를 진심으로 감사드립니다.

준공표지석투썸플레이스 본사 준공 표지석 제작 및 설치


 투썸플레이스 본사 준공 표지석 제작 및 설치


크기 : 0 X 0 X 0h


석종 : 석
이번에 저희 (주) 해강에서 투썸플레이스 본사에 준공표지석을 직접 제작 및 설치하였습니다.

표지석 형태는 기본적으로 많이 하는 빗각 형태로 제작하였습니다.
본사

경기도 파주시 조리읍 장곡로1

T E L  : 031)944-7114

F A X : 031)944-9112

E-MAIL : hks114@naver.com

Blog blog.naver.com/hks114

서울 사무실

서울시 서초구 서초동 1665-23

TEL : 02)588-0097

사업자등록번호 : 141-81-09830      대표자 : 이계형

www.haikangstone.com